ประชาสัมพันธ์

กรมการปกครองขับเคลื่อน “10 Flagships to DOPA All Smart 2022”

เข้าชม 0 ครั้ง

29 กันยายน 2564

กรมการปกครองขับเคลื่อน “10 Flagships to DOPA All Smart 2022” ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ รวมจำนวน 10 โครงการ ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”   เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสำคัญฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือ สำนัก/กอง จังหวัด และอำเภอ พิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญฯ ให้เป็นตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนดให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
10 flagships 2022 One Page 29 กันยายน 2564
Logo 10 flagships 2022 29 กันยายน 2564