ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

เข้าชม 351 ครั้ง

24 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย