สมัครงาน

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งท...

22 สิงหาคม 2560

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งท...

12 สิงหาคม 2560

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคค...

16 มกราคม 2560

รายชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ เงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแต...

7 ธันวาคม 2559

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน ปงบประมา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริกา...

7 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลสอบคัดเลือก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติการสังกั...

22 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลสอบคัดเลือก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติการสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูก...

8 กรกฎาคม 2559

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง พ.ศ. 2559 ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง (กรม) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2559 (ในเวลาราชการ)...