ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เข้าชม 1150 ครั้ง

5 กรกฎาคม 2559

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตามที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนรับสมัครระหว่างวันที่ 13-24 มิถุนายน 2559 นั้น บัดนี้ 
การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  รายละเอียดดังเอกสารแนบด้านล่าง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
เอกสารแนบ 805 ครั้ง 5 กรกฎาคม 2559