การพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานาน

สถานที่ติดต่อ

(กทม.) ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง (วังไชยา) ชั้น 1 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2282-2104
(ต่างจังหวัด)  สำนักทะเบียนอำเภอ ทั้ง 878 อำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.13) หรือสำเนาทะเบียนประวัติ
2. บัตรประจำตัว
3. สำเนาบัตรประจำตัวของบิดาและมารดาของผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวฯ (ถ้ามี)
4. หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา (ถ้ามี)
หมายเหตุ : กรณีเป็นกลุ่มเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีและบุคคลที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทยและกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วแต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการ
ให้การรับรอง
5. สำเนาคำพิพากษาของศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดหรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงผลของคดีและเอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจำคุก)
หมายเหตุ : เฉพาะกรณีเคยต้องโทษคดีอาญา ยกเว้นความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
ซึ่งต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่โทษในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ (หลักเกณฑ์นี้ยกเว้นสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี)
6. หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ ได้แก่
6.1 ใบอนุญาตทำงาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐานการเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี) หรือ
6.2 หนังสือรับรองจากนายอำเภอท้องที่ หรือ
6.3 กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ต้องมีเอกสารใบสุทธิ หรือหนังสือรับรอง
เพื่อแสดงว่าเป็นนักบวชในศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง และต้องปฏิบัติศาสนกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
7. ผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
หมายเหตุ : อำเภอดำเนินการส่งตัวผู้ยื่นคำขอไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ
8. บันทึกปากคำ (ปค.14) เพื่อรับรองว่า ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางหรือไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใด ๆ กับประเทศต้นทางและอาศัยอยู่ต่อเนื่อง 15 ปีขึ้นไป และเป็นผู้มีความประพฤติดี
หมายเหตุ : อำเภอแจ้งผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการก่อนยื่นคำขอหรือพิจารณาดำเนินการพร้อมกับการรับคำขอ
9. หนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายหรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หมายเหตุ : เฉพาะกลุ่มคนต่างด้าวที่ถูกบุพการีทอดทิ้งหรือไม่ปรากฏบิดาและมารดา ที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย (คนไร้รากเหง้า)
10. หนังสือรับรองการทำคุณประโยชน์และผลงานจากหน่วยงานราชการระดับกรม หรือเทียบเท่ากรม
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
หมายเหตุ : เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ที่มิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย
11. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

270 วัน

หมายเหตุ

-