การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่พักอาศัยของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา

สถานที่ติดต่อ

กรณี กรุงเทพมหานคร
สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรณี ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัว
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ของสถานที่ศึกษา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  4 ชุด
4. หนังสืออนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา ออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
5. หลักฐานอื่นๆ อาทิเช่น รายละเอียดสถานที่พักอาศัยแห่งใหม่
 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

5 วันทำการ

หมายเหตุ

*** เป็นไปตาม หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0308.4/ว 2798 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ตามมติ ครม.  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ***