การรับแจ้งรายงานตัวของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา

สถานที่ติดต่อ

กรณี กรุงเทพมหานคร
สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรณี ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. หนังสืออนุญาตออกนอกเขต  (ฉบับจริงพร้อมสำเนา )
2. สำเนาทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัว
3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ของสถานที่ศึกษา
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง

หมายเหตุ

*** เป็นไปตาม หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0308.4/ว 2798 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ตามมติ ครม.  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ***