ระเบียบ/กฏหมายเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน

สถานที่ติดต่อ

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน
อาคาร ๑ ชั้น ๓ ถนนนครสวรรค์ 
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

บัตรประจำตัวประชาชน

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

๑ ชม.
๑-๒ วัน

หมายเหตุ

ขึ้นกับประเภทของข้อมูล