ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ...

15 กรกฎาคม 2567

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ...

15 กรกฎาคม 2567

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพ...

9 กรกฎาคม 2567

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ Thai QM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

26 มิถุนายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการส่งเสริมบทบาท ภาพลักษณ์ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

4 กรกฎาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ๋บ้าน ฯลฯ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

1 กรกฎาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

26 มิถุนายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเตรียมความพร้อมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการเครื่องแต...