ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

27 กรกฎาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการกำหนดสถานะและให้สัญชาติไทยตามกฎหมาย แก่เด็กนักเรียนไร้สัญชาติในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัต...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โ...

20 กรกฎาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี พ.ศ. 2564 รายการจัดหาอาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 3 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจ้างจัดทำและเผยแพร...

14 มิถุนายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

10 มิถุนายน 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

8 มิถุนายน 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลประวัติบุคคลของผู้ยื่นคำขออนุญาตในเขตท้อ...