ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

21 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดทำสมุดบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำหมู่บ้าน (การจัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้า...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง...

15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร กรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โ...

13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาวัสดุผงหมึก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจัดทำทะเบียนประวั...

13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว และการให้บริการด้านการทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว ในภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดซื้...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจัดทำทะเบียนประวัติและบั...

13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว และการให้บริการด้านการทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว ในภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดซื้อวัสดุบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาห...

6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 9 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง...

26 มกราคม 2561

ประกาศเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการเจ้าหน้าที่ ค่าจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2561...