กรมการปกครองร่วม 5 หน่วยงาน ลงนามบันทึกการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมการปกครองร่วม 5 หน่วยงาน ลงนามบันทึกการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์...

4 กันยายน 2560