ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.3/ว6396 ลว. 10 พ.ย. 2560 เรื่องการบูรณาการแก้ไขป...

14 พฤศจิกายน 2560

ที่ มท 0310.3/ว6396 ลว. 10 พ.ย. 2560 เรื่องการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยง ประจำปี 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.4/ว22483 ลว. 15 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางขับเคลื่อ...

14 พฤศจิกายน 2560

ที่ มท 0310.4/ว22483 ลว. 15 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.3/ว6316 ลว. 7 พ.ย. 2560 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะ...

7 พฤศจิกายน 2560

ที่ มท 0310.3/ว6316 ลว. 7 พ.ย. 2560 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ครั้งที่ 3/2560...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แบบตอบรับการเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี...

25 ตุลาคม 2560

แบบตอบรับการเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2561 (ส่วนภูมิภาค) (แก้ไข)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.4/ว 21078 ลว 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง โครงการสร้างค...

25 ตุลาคม 2560

ที่ มท 0310.4/ว 21078 ลว 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561...