ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

26 กันยายน 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สน.อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

18 สิงหาคม 2566

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด กรมการปกครอง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว3738 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรื่อ...

3 พฤษภาคม 2566

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว3738 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิต ปี 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1396 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เ...

9 มีนาคม 2566

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1396 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอนำส่งคู่มือการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่่งรัฐ ปี 2565...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

22 กุมภาพันธ์ 2566

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ 1  (วันที่ 1 เมษายน 2566) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว8632 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เร...

14 ธันวาคม 2565

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว8632 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวปฏบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บร...

5 กันยายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 อาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังเก่า) และอาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังใหม่) วังไชยานางเลิ้ง กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

29 สิงหาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 อาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังเก่า) และอาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(ห...