ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับค...

27 มกราคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) ให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร (Digital Image Files) จำนวน 258,025 ฉบับ (516,050 ภาพ) โดยวิธีคัดเลือก ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

26 มกราคม 2566

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ คือ บริษัท ลีวินคอมเทค จำกัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

26 มกราคม 2566

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน 3 รายการ คือ บริษัท ลีวินคอมเทค จำกัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2400 ...

26 มกราคม 2566

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 50 คัน ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมสัญญาณการสื่...

26 มกราคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมสัญญาณการสื่อสารเคลื่อนที่ 4G LTE เส้นทางระหว่างดอยปุยกับศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 2 (เชียงใหม่) จำนวน 21 วงจร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ...

25 มกราคม 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (Pre - Personalization) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จ...

25 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...