จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยา...

22 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร กรมการปกครอง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

22 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี งานก่อสร้างห้องน้ำตลาดน้ำบ้านศาลาดิน 1 หลัง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง สำหร...

22 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักการข่าว 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคค...

22 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร กรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายแยกวัดจร...

22 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายแยกวัดจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองบางคาถึงถนนเลียบคลอง...

22 กุมภาพันธ์ 2561

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองบางคาถึงถนนเลียบคลองบางปลา หมู่ที่ 5-6 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ...

22 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจการกองอาสารักาาดินแดน ประจำปี 2561 รายการจ้างพิมพ์จดหมายข่าวสำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน รักาาดินแดนยิ่งชีพ ประ...