จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่วิดีโอคลิป จัดทำบทความตามโค...

18 มิถุนายน 2562

จ้างผลิตและเผยแพร่วิดีโอคลิป จัดทำบทความตามโครงการ DOPA Hero ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างผลิตและเผยแพร่วิดีโอคล...

18 มิถุนายน 2562

จ้างผลิตและเผยแพร่วิดีโอคลิป จัดทำบทความตามโครงการ DOPA Hero ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประเภ...

17 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประเภทละครสั้น ตามโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์กรมการปกครองด้วยละครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 12 รา...

17 มิถุนายน 2562

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจ...

17 มิถุนายน 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

17 มิถุนายน 2562

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลแนวแขตกา...

14 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้อมูลแนวแขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bi...