ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 65%
พึงพอใจปานกลาง: 27%
ปรับปรุง: 9%

การใช้งานคู่มือบริการประชาชน

พึงพอใจมาก: 60%
พึงพอใจปานกลาง: 35%
ปรับปรุง: 7%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET meeting.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 55%
พึงพอใจปานกลาง: 37%
ปรับปรุง: 9%