ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 66%
พึงพอใจปานกลาง: 28%
ปรับปรุง: 7%

การใช้งานคู่มือบริการประชาชน

พึงพอใจมาก: 60%
พึงพอใจปานกลาง: 36%
ปรับปรุง: 6%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET meeting.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 56%
พึงพอใจปานกลาง: 39%
ปรับปรุง: 7%