ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 62%
พึงพอใจปานกลาง: 31%
ปรับปรุง: 8%

การใช้งานคู่มือบริการประชาชน

พึงพอใจมาก: 58%
พึงพอใจปานกลาง: 36%
ปรับปรุง: 8%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET meeting.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 49%
พึงพอใจปานกลาง: 43%
ปรับปรุง: 9%