ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 51%
พึงพอใจปานกลาง: 42%
ปรับปรุง: 8%

การใช้งานคู่มือบริการประชาชน

พึงพอใจมาก: 48%
พึงพอใจปานกลาง: 47%
ปรับปรุง: 6%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET meeting.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 42%
พึงพอใจปานกลาง: 52%
ปรับปรุง: 8%