ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง ขอเชิญชวนผู้มารับบริการในภารกิจของกรมการปกครอง ...

28 เมษายน 2566

กรมการปกครอง ขอเชิญชวนผู้มารับบริการในภารกิจของกรมการปกครอง ร่วมจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)...

ข่าวอัพเดท

ประกาศศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เรื่องรายชื่อผู้...

29 พฤษภาคม 2566

ประกาศศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้าง เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารงานป...

ข่าวอัพเดท

รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบ...

24 พฤษภาคม 2566

รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกค...

ข่าวอัพเดท

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลกฎหมา...

15 พฤษภาคม 2566

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรม ตามมาตรา 1672...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิท...

12 พฤษภาคม 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช...

10 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท

ประกาศศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เรื่องรับสมัครคั...

9 พฤษภาคม 2566

ประกาศศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง ประจำป...