ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แท...

1 เมษายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แทนแบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนา...

15 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 300 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) กองคลัง (แทนแบบ สขร.1) ...