ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบ...

2 กันยายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พิมพ์บัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติม) จำนวน 52,630 เล่ม ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนา...

4 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 300 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) กองคลัง (แทนแบบ สขร.1) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร...

23 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชนและแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...