อธิบดีกรมการปกครอง ประชุมติดตามความคืบหน้า เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ย้ำ!! กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ "กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน" เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และปรับรูปแบบการทำงานยุคใหม่ รวดเร็ว สื่อสารกระชับ ทันต่อเหตุการณ์สำคัญ

18 กันยายน 2566

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ กรมการปกครอง อาคารดำรงราชานุภาพ ชั้น 5 โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ในรอบปี 2566

โดย อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายสำนัก/กอง เร่งขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ ในเรื่องแนวทางการให้สัญชาติไทยและบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน การกำกับดูแลชนกลุ่มน้อยและคนต่างด้าว รวมถึงเรื่องทุจริตงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ดอกไม้เพลิง และเรื่องการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับมูลนิธิและสมาคม รวมถึง สถานบริการ และสถานกึ่งบริการ กำชับต้องถูกต้องตามกฎหมาย ชัดเจน และรัดกุมมากที่สุด

เน้นย้ำ กำหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ให้ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์มิให้เสื่อมเสียเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึง การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการทำธุรกรรม-รับบริการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว

อธิบดีกรมการปกครอง กำชับฝ่ายปกครองต้องปรับวิธีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นการทำงานที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนทันท่วงที สื่อสารให้กระชับ แม่นยำ และลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง

ท้ายนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรกรมการปกครองทุกระดับ ทุกสำนัก/กอง ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน และเสียสละ “สร้างความเข้มแข็งให้กับกรมการปกครองตลอดระยะเวลาในปี 2566 ที่ผ่านมา และยังเชื่อมั่นในฝีมือของทุกคนว่าจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกรมการปกครองในปีต่อๆ ไป”

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#กำนันผู้ใหญ่บ้าน2566

#เสาหลักแห่งแผ่นดิน

#กรมการปกครอง

#กระทรวงมหาดไทย