อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2567

23 พฤษภาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมและสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารระดับกระทรวง / กรม ผู้อำนวยการสำนัก / กอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2567 เพื่อระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับ วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะประวัติวันวิสาขบูชาในประเทศไทย