กรมการปกครองมอบเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการปกครอง ประจำปี 2560

1 พฤษภาคม 2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมให้โอวาท กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการปกครอง ประจำปี 2560 ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ทางราชการ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย จำนวน 5 ราย ดังนี้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ได้แก่ 1.นายสันทัศน์ รันดาเว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 2.นายสิรภพ นิยมเดช นิติกร ชำนาญการ สำนักการสอบสวนและนิติการ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมปกครอง ประจำปี 2560 ได้แก่ 1.นายเกรียงศักดิ์ แม้นศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 2.นายประคอง มหาไวย นักจัดการทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง 3.นายธเนศ เพชรสงค์ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560 และได้รับคัดเลือกให้รับประกาศเกียรติคุณในวันนี้ เป็นผลจากการที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ท่างราชการและประชาชน อันเป็นการประกอบคุณงามความดีกับทางราชการตลอดมา สมควรได้รับการประกาศคุณูปการ ยกย่อง สรรเสริญ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการกรมการปกครองรวมถึงบุคคลทั่วไป เชื่อว่าคุณความดีจะส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าชีวิตราชการ

ที่มาข่าวกรมการปกครอง 38/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561