ฝึกเข้มภาคสนาม “ ผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 46 ประจำปี 2562 ”

2 เมษายน 2562

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่ฝึกบริเวณเขื่อนปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกองเอกอาทิตย์ บุญญะโสภัต หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายกองโทสมชาย เกียรติก้องแก้ว หัวหน้ากองยุทธการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าว สน.อส. เป็นประธานในพิธีตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูฝึกและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 46 ประจำปี 2562” โดยมีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 101 คน แบ่งเป็นหญิง 9 คน ชาย 92 คน

ทั้งนี้ นายกองโทสมชายฯ ได้เยี่ยมชมการฝึกอย่างเข้มข้นของ ”ผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 46” ในวิชาการปิดล้อมตรวจค้น การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และการตั้งจุดตรวจจุดสกัด โดยการฝึกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางทหาร พัฒนาขีดความสามารถด้านการปราบปราม การป้องกัน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเป็นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง ที่ 35/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562