กรมการปกครอง เฟ้นหา! "ปลัดอำเภอแหวนทองคำ" ประจำปี 2564 ตามมาตรการ​ DMHTTA ผ่านทาง App Zoom

1 ตุลาคม 2564

วันที่ 27-28 กันยายน 2564 กรมการปกครองโดยนายสันติ ชูศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ (พื้นที่ปกติ) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ(พื้นที่ปกติ) ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมการปกครอง

ซึ่งในปีนี้ กรมการปกครองได้ดำเนินการคัดเลือกในรูปแบบ NEW NORMAL โดยใช้วิธีการนำเสนอผลงานของปลัดอำเภอผ่านทาง Application ZOOM และดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกปลัดอำเภอผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและประชาชน

#ปลัดอำเภอแหวนทองคำ64
#มาตรการDMHTTA
#กรมการปกครอง