อธิบดีกรมการปกครอง เปิดกิจกรรมชี้แจง​แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ “ITA” ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565

24 มกราคม 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ชั้น 5 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ประธานเปิดกิจกรรมชี้แจง​แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment “ITA” ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings โดยมี ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และผู้แทนจากอำเภอทั้ง 878 เข้าร่วม ฯ

ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินให้อำเภอสามารถวางแผนและการดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการบริหารราชการ และให้เกิดการมีส่วนร่วมและการป้องกันการทุจริตในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน