กรมการปกครอง ร่วมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27 มกราคม 2565

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารจากสำนักงาน ป.ป.ช. นำโดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผู้บริหารจากสำนักงาน ป.ป.ท. นำโดย นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายประชา เตรัตน์ คณะกรรมการ สปท. และคณะผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รองผู้อำนวยการ เข้าพบ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง และนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ในประเด็นกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ โดยที่ประชุมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#ITA2565

#กรมการปกครองใสสะอาด