รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา

4 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบหมายให้ นายกองเอก สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง/รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานพิธีเปิด"โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนในทุกระดับ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพิเศษในการใช้อาวุธ และมีกลยุทธ์ในการวางแผนทางยุทธวิธี รวมทั้งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับและคลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้เน้นย้ำ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ไปปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสงบสุขอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก "ภารกิจสำเร็จ กำลังพลทุกคนต้องปลอดภัย”

จากนั้นเวลา 11.15 น. รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจง มอบนโยบาย ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้แนวทางการปฏิบัติภารกิจ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติ ดังนี้

ให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ดำรงตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ก่อนปฏิบัติภารกิจต้องชี้แจงการปฏิบัติ เมื่อจบภารกิจต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของฝ่ายปกครอง

เน้นย้ำ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด หากกระทำผิดวินัยให้ดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้ หากกระทำผิดกฎหมายให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

เน้นย้ำเรื่องการเบิก-จ่าย ใช้และนำส่งคืนอาวุธยุทโธปกรณ์ ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด

เวลา 13.00 น. รองอธิบดีกรมการปกครองและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบาย ให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง ชคต.ยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลาชคต.ทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และชคต.เกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

โดยได้ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมฐานปฏิบัติการที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 พร้อมทั้งมอบของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจกำลังพลชุดคุ้มครองตำบล

เน้นย้ำกำหนดระเบียบปฏิบัติประจำ (รปจ.) ของหน่วยให้ชัดเจน และให้กำลังพลทุกนาย หมั่นฝึกทบทวนทั้งด้านระเบียบแถวและยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กำลังพลทุกนาย มีความพร้อมและตื่นตัวตลอดเวลา และเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยความจริงใจและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นต่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน