กรมการปกครอง เปิดโครงการฝึกอบรมทางด้านยุทธวิธีสืบสวนปราบปรามการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 พฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.45 น.
ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทางด้านยุทธวิธีสืบสวนปราบปรามการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงาน ฝ่ายปกครอง จำนวน 28 คน และเจ้าพนักงานปกครอง/ปลัดอําเภอ 10 คน จากจังหวัดเชียงราย จ.น่าน จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แพร่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง จ.ลำพูน จำนวน 10 คน 
โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสํานักงานอัยการสูงสุด ท่านประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีค้ามนุษย์ และ ท่านสุทธิ สุขยิ่ง อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ วิทยากรจากสํานักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ และวิทยากรเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีการใช้อาวุธปืน
ในโลกปัจจุบัน ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวและควบคุมได้ยาก โดยมีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น กรมการปกครอง จึงจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงาน ฝ่ายปกครอง และเจ้าพนักงานปกครอง/ปลัดอําเภอ ในส่วนภูมิภาค ให้มี ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถนําความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอด ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ในภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดต่อไป