รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานพิธีเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร ผู้ช่วย ผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" โดยมี นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน และนายพัชระ  สิมะเสถียร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเสริมสร้างความมั่นคง และการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่หมู่บ้าน รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเป็นผู้นำหน่วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย กำนัน/ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้าน/ผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จาก จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา
ในการนี้ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ถอดบทเรียน จากเหตุการณ์ความรุนแรง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งทำให้ผู้ใหญ่บ้าน ม. 7 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ จึงได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัว โดยเฉพาะเสื้อเกราะกันกระสุน ซึ่งได้รับการแจกจ่ายจากกรมการปกครอง เพื่อความปลอดภัยในการออกปฏิบัติงาน และลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หลังจากนั้น รองอธิบดีกรมการปกครองได้พบปะ พูดคุยและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้