สมัครงาน

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รับสมัครพนักงานราชการ จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเ...

5 มิถุนายน 2561

รับสมัครพนักงานราชการ จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดมหาสารคาม ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 1 อัตรา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...

21 พฤษภาคม 2561

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่...

5 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนกลาง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งท...

22 สิงหาคม 2560

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งท...

12 สิงหาคม 2560

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคค...

16 มกราคม 2560

รายชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ เงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแต...

7 ธันวาคม 2559

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน ปงบประมา...