การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

สถานที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด
 - สำนักทะเบียนอำเภอ
 - สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้แจ้งมิใช่ผู้ขอเพิ่มชื่อ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร. 14)
ฉบับจริง 1 ฉบับ (บ้านที่ประสงค์เพิ่มชื่อ)
3. หลักฐานการเกิดของผู้ร้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิด ที่ออกให้โดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย ในต่างประเทศ หรือหลักฐานการเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงานของประเทศที่บุคคลนั้นเกิด)
4. เอกสารที่แปลและรับรอง โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ร้องมีหลักฐานการเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงานของประเทศที่บุคคลนั้นเกิด)
5. หนังสือเดินทางของผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

30 วัน

หมายเหตุ

1. ผู้ขอเพิ่มชื่อ (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้เยาว์ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ยื่น)
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป