การออกใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้า หรืออาชีพ

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

1. แบบคำขออนุญาต พ.น.1 ติดต่อยื่นเอกสารได้ที่ศูนย์บริการประชาชน (งานการพนัน) ชั้น 1
สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) โดยเจ้าพนักงานผู้รับเรื่องจะเป็นผู้จัดทำแบบคำขออนุญาตให้
2. แบบบันทึกถ้อยคำผู้ขออนุญาต ปค.14 (Download ได้จากตัวอย่างเอกสารและสามารถพิมพ์แก้
จากตัวอย่างได้เลย) เป็นบันทึกถ้อยคำที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้บันทึกถ้อยคำของผู้ขออนุญาตซึ่งระบุถึงเงื่อนไขการเล่น การแจกรางวัล สิ่งของรางวัล การโฆษณา โดยให้ท่านตอบคำถามให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนตามแบบตัวอย่าง
โดยมีแบบจำนวน 2 แบบ คือ ส่งชิ้นส่วนสินค้าหรือคูปอง และวิธีการส่งข้อความ sms หรือลักษณะคล้ายกัน
3. หนังสือแสดงความประสงค์ขออนุญาตของบริษัท (Download ได้จากตัวอย่างเอกสาร และสามารถพิมพ์แก้จากตัวอย่างได้เลย) หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือที่ทางบริษัทฯ มีมาถึงเจ้าพนักงานฯ เพื่อขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกฯ โดยหนังสือต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เงื่อนไขการเล่น การรับรางวัล ระยะเวลาการเล่น สิ่งของรางวัล สถานที่จับรางวัล การโฆษณา
4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท ลงนามโดยผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญ
ของบริษัทด้วย ถ้าหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุไว้ให้ต้องประทับตรา
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ                          
6. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ หรือสำเนา (ประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเทียนบ้าน)
7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนไว้กับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. ของรางวัล ผู้ขออนุญาตต้องมีสิ่งของพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ผู้เล่นที่ได้รับรางวัล และต้องระบุราคาที่ซื้อจริง ว่าเป็นสิ่งของอะไร ราคาเท่าไหร่ และห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนการให้รางวัล (หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0307.4/ว7470 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว 1651 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548)
โดยต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้
     8.1 ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อของรางวัล อย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่บริษัทไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์
ที่เป็นของรางวัล
    8.2 ใบยืนยันของรางวัล แทนใบเสร็จรับเงินหรือใบสั่งซื้อของรางวัล กรณีที่บริษัทเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นของรางวัล (Download ได้จากตัวอย่างเอกสาร)
9. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือหนังสือสัญญาการเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย หรือลิขสิทธิ์การขาย สิทธิบัตร หรือสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่าย
จากบริษัทเจ้าของสินค้าต่างประเทศที่มิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ
กรณีที่เป็นบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงสิทธิในการขายหรือจำหน่ายสินค้านั้น ๆ หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการใด ๆ
10. ตัวอย่างสิ่งพิมพ์โฆษณา หรือตัวอย่างคูปองในการชิงโชค ข้อความหรือประกาศต้องระบุรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดกิจกรรม, วัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดกิจกรรม, ประเภทและลักษณะของรางวัล จำนวน มูลค่า มูลค่ารวมในแต่ละประเภท, วัน เดือน ปี สถานที่ที่จับรางวัล วันประกาศผล
และช่องทางการประกาศผลรางวัล (กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. 2564 ข้อ 5 และข้อ 6
)
11. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ กรณีที่จับรางวัลนอกสถานที่ของบริษัทผู้ขออนุญาต

ค่าธรรมเนียม

1. 1  วัน 300 บาท

2. ไม่เกิน 7 วัน 600 บาท

3. ไม่เกิน 1 เดือน 1,500 บาท

4. ไม่เกิน 6 เดือน 6,000 บาท

5. ไม่เกิน 1 ปี 9,000 บาท

ระยะเวลา

90 วัน

หมายเหตุ

ข้อแนะนำ

1. ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง  
    https://multi.dopa.go.th/service/official_letter/view12 
2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง Copy File มาด้วยในวันยื่นขออนุญาต
3. ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ 
4. ควรยื่นคำขออนุญาตก่อนเริ่มจัดกิจกรรมอย่างน้อย 14 วัน
5. ติดต่อสอบถาม ฝ่ายการพนัน (งานอนุญาต) 0 2356 9521 / (งานกฎหมาย) 0 2356 9575