การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร/ใบอนุญาตทำการเรี่ยไร ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487

สถานที่ติดต่อ

กทม.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ (วังไชยา)

ต่างจังหวัด
ที่ทำการปกครองอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

(กรณีบุคคลธรรมดา)
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 6x4 เซนติเมตร 4 รูป
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ข้อความที่จะโฆษณา หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย 2 ชุด
4. สำเนาใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร (แบบ ร.3) หรือใบอนุญาตทำการเรี่ยไร (แบบ ร.4) (กรณีเคยได้รับอนุญาตมาแล้ว)
5. หลักฐานเอกสารแสดงรายละเอียดการจัดให้มีการเรี่ยไรที่ผ่านมา ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงาน สรุปยอดบัญชีรายรับ - รายจ่าย และรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)
6. สำเนาสมุดบัญชีที่ใช้จะเก็บเงินที่เรี่ยไรได้
7.หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือบุคคลที่เชื่อถือได้
8. โครงการ แผนผังแสดงสถานที่ตั้ง จัดให้มีการเรี่ยไร พร้อมภาพถ่าย
9. หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ใช้เป็นสถานที่จัดให้มีการเรี่ยไร
ตามข้อ 8 (ถ้ามี)
10.ใบรับรองแพทย์
 

ค่าธรรมเนียม

-

ระยะเวลา

33 วัน

หมายเหตุ

มาตรา 8 การเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะ การเรี่ยไรโดยโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ ด้วยวิทยุกระจายเสียง หรือด้วยเครื่องเปล่งเสียงจะจัดให้มีหรือทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว