หัวข้อกระทู้ : การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคม

kanchana

สมัครเมื่อ : 23 มิถุนายน 2563

การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคม

23 มิถุนายน 2563, 15:02:51

ได้มีการจดทะเบียนสมาคม เมื่อปี 2524 แล้ว 

และมีการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 

จากนั้นมีการเเก้ไขข้อบังคับเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง จาก กรุงเทพฯ มาที่ อ.พุทธมณฑล 

จากนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหลายชุด แต่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง 

1. ล่าสุดในปี 2563 ถ้าอยากดำเนินการให้ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไร

2. ต้องติดต่อจดทะเบียนที่กรุงเทพ หรือ อ.พุทธมณฑล

3. ข้อบังคับของสมาคม เอกสารหาย 

จะต้องดำเนินการอย่างไรคะ ไปต่อไม่ถูกเลยคะ 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 31/07/2020 13:41:37
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคม

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๕ การแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม

ให้กระทำตามข้อบังคับของสมาคม และสมาคมต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่

สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับสมาคมที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้หรือจะขอให้นายทะเบียน

คัดสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนและเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียม

ตามที่กำหนดในกระทรวงแล้ว นายทะเบียนปฏิบัติตามคำขอ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ ๒๕๔๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิขย์

ข้อที่ ๕ การยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมตาม ข้อ ๒ การยื่นคำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม

ตามข้อ ๓ และการยื่นคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ของสมาคมตามข้อ ๔ สำหรับในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักงานเขต และให้สำนักงานเขตส่งคำขอให้นายทะเบียน

ดำเนินการต่อไป สำหรับในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอ ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้น

หรือตั้งอยู่แล้วแต่กรณี

ประเด็นที่ ๑ ถ้าสมาคมต้องการดำเนินการให้ถูกต้องสมาคมต้องดำเนินการ ดังนี้

ดำเนินการตามมาตรา ๘๕ การแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด ให้กระทำตามข้อบังคับของสมาคม

และสมาคมต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ภายในสามวัน

นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมโดยคณะกรรมการชุดเดิมที่ได้มีการจดทะเบียน

ต่อนายทะเบียน โดยเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสมาคม (ส.ค. ๖) ที่นายทะเบียนสมาคมรับจดไว้

ประเด็นที่ ๒ การติดต่อจดทะเบียนต้องดำเนินการที่สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งหากนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร

รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ไปยัง อ.พุทธมณฑล แล้วให้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนที่ 

อ.พุทธมณฑล กรณีที่ไม่มีหลักฐานใบสำคัญการแก้ไขข้อบังคับให้ยื่นต่อสำนักงานใหญ่ที่สถานที่ตั้งของสมาคมตั้งอยู่

ประเด็นที่ ๓ ข้อบังคับของสมาคม เอกสารหายให้ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอ ประธานกรรมการสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จากประธานกรรมการสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในที่ประชุมกรรมการสมาคม ขอคัดสำเนาข้อบังคับหรือเอกสารที่

นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ โดยยื่นต่ออำเภอหรือสำนักงานเขตในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมนั้นตั้งอยู่

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 03/03/2021 14:51:15