หัวข้อกระทู้ : หนังสือปกครองบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว

May100935

สมัครเมื่อ : 26 มิถุนายน 2563

หนังสือปกครองบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว

26 มิถุนายน 2563, 01:00:26

กรณี ในสูติบัตรของบุตรไม่ปรากฎชื่อบิดา (ซึ่งบิดาไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูบุตรและไม่ได้จดทะเบียนกับมารดาเด็ก) กรณีจำเป็นต้องขอหนังสือปกครองบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียวได้หรือไม่  

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/07/2020 09:50:05
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : หนังสือปกครองบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว

มารดาสามารถยื่นขอคำร้องขอหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตรได้ 

ณ ที่ตนมีภูมิลำเนาของตน ทั้งนี้บิดาจะเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายและมีอำนาจ

ปกครองบุตรร่วมกับมารดาด้วย หากบิดานั้นจดทะเบียนสมรสกับมารดา หรือ

จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร ตามมาตรา 1547 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/07/2020 09:50:01