หัวข้อกระทู้ : การขอจัดทำบัตร กรณีไม่ใช่คนไทย

daranee

สมัครเมื่อ : 27 มิถุนายน 2563

การขอจัดทำบัตร กรณีไม่ใช่คนไทย

27 มิถุนายน 2563, 17:01:36

สวัสดีคะ

  ขออนุญาตปรึกษา พอดีหนูและครอบครัวพ่อกับแม่อพยพเข้ามาตั้งแต่ปี 2532 ในครอบครัวมีพ่อคนเดียวที่ได้เข้าสำรวจ และต่อมาได้ถูกจำหน่าย ทางครอบครัวพึ่งดำเนินการขอคืนสถานะให้พ่อได้เมื่อปี  2561 แต่พ่อยังไม่มีทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง เลยอยากจะถามว่าต้องดำเนินการยังไงได้บ้างคะ  ส่วนหนู แม่และพี่ชายอีกคนยังไม่มีเอกสารแสดงตัวใดๆเลยค่ะ เพราะตอนยื่นเรื่องของพ่อ ทางเทศบาลที่เราไปยื่นเขาให้ทำของพ่อก่อน ของพ่ออยู่ที่เชียงรายนะคะ แต่พวกหนูอยู่กันที่ขอนแก่น โตอยู่ที่นี้ไม่เคยสำรวจใดๆเลยค่ะ พอทำของพ่อเสร็จเจ้าหน้าที่ให้พวกหนูอีก 3คนมาดำเนินการขอบัตรหัว 0 ที่ขอนแก่นกันเอง แต่เจ้าหน้าที่ที่ขอนแก่นบอกให้ไปทำที่เชียงราย ซึ่งพวกหนูโตที่นี่ ที่ขอนแก่น เจ้าหน้าที่เลยบอกว่าต้องมีหนังสือสั่งการมาให้ดำเนินการถึงจะสามารถทำให้ได้  หนูอยากทราบว่าจะต้องดำเนินการยังไงได้บ้างคะ เพราะพวกหนูก็ไม่มีเอกสารใดๆเลย  

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/07/2020 10:22:33
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การขอจัดทำบัตร กรณีไม่ใช่คนไทย

1. ประเด็นเรื่องของพ่อ เนื่องจากไม่ทราบเลขประจำตัวว่าเป็นบุคคลประเภทใด 

     1.1 หากมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 6 สามารถขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 (กลุ่มสีเหลือง) ได้

     1.2 หากมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 0 จากการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไม่สามารถมีชื่อในทะเบียนบ้านได้ 

2. ประเด็นเรื่องตนเอง แม่ และพี่ชาย หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่เป็นหลักแหล่งในประเทศไทย

    แต่ไม่มีเอกสารการทะเบียนราษฎร ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก และไม่มีเอกสารราชการแสดงว่าเป็นคนสัญชาติอื่น

    สามารถยื่นคำร้องขอจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.

    การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง

    ที่ มท 0309.1/ว 36 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 11/08/2020 15:24:59