กรมการปกครอง รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 สาขา บริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากผลงาน “ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ThaID)”

8 กันยายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.20 น. ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน เป็นผู้แทนจากกรมการปกครอง เข้ารับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานในพิธี

สำหรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 นี้ กรมการปกครอง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้ารับรางวัลในสาขา บริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน “ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ThaID)”

โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกาศผลการพิจารณามอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ในนาม “รางวัลเลิศรัฐ” ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้กับหน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง รวมทั้งมีผลในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึ่งพอใจ

ทั้งนี้ นวัตกรรม “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ThaID)” ของกรมการปกครอง สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับสำนักทะเบียน การทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนพลิกโฉมในการรับบริการจากภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลระบบดังกล่าว

กรมการปกครอง ขอขอบคุณบุคลากรฝ่ายปกครองทุกท่าน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ก่อให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารราชการ สร้างสรรค์นวัตกรรม และการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

#เลิศรัฐ #บริการภาครัฐ #นวัตกรรมงานบริการ #ระดับดีเด่น

#ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

#กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย