อธิบดีกรมการปกครอง ประธานปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร “นายอำเภอ” รุ่นที่ 82 รุ่นที่ 83 และรุ่นที่ 84 เน้นย้ำ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ !!

11 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 82 รุ่นที่ 83 และรุ่นที่ 84 โดยมี นายสิทธิชัย เทพภูษา อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โดยการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอนี้ มีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน (24 เมษายน – 8 กันยายน 2566) มีโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นนายอำเภอ ในฐานะตัวแทนของทางราชการ ในฐานะผู้บริหารพื้นที่ ในฐานะผู้ปกครองท้องที่ และการเป็นนายอำเภอที่มีสมรรถนะสูง เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอนี้ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีทักษะการบริหาร และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดก็คือ การนำความรู้ ความสามารถจากการศึกษาอบรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด

โอกาสนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมทุกท่าน ถือว่าท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการเป็นผู้นำ และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายอำเภอในอนาคตอันใกล้นี้ โดยนายอำเภอเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญที่สุดต่อผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการเพื่อพี่น้องประชาชน ทั้งในแง่ของการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การให้บริการ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการรักษา

ความสงบเรียบร้อยควบคู่กับการอำนวยความเป็นธรรม

ขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและหวังว่าท่านจะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และประเทศชาติต่อไป

#CDO82_83_84

#นายอำเภอ

#กรมการปกครอง