รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร้อย.อส.อ.สุไหงโก-ลก ร้อย.ปพ.2 บก.อส. (อส.รถไฟ) และตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

11 กันยายน 2566

วันที่ 10 ก.ย. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง/ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบหมายให้ นายกองเอก สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง/ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมคณะประกอบด้วย นายมูฮัมมัด ศานติภิมุข ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต 6,7 นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ นายอดุลย์ นาคสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัด กองร้องอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโก-ลก และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (อส.รถไฟ) โดยมี นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก และกำลังพลให้การต้อนรับ

รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้กำชับและเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชน ให้มีความรักสามัคคี ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบวินัย ข้อสั่งการ แนวทางที่กำหนดโดยเคร่งครัด ไม่ยุ่งเเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย ให้รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท ในทุกขณะ ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล

จากนั้นเวลา 15.00 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และมอบนโยบาย ให้แก่ชุดคุ้มครองตำบลมูโนะ (ชคต.มูโนะ) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยเน้นย้ำให้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ให้มีการระมัดระวังลาดตระเวนบริเวณฐานที่ตั้งโดยรอบ เพื่อรักษาความปลอดภัย และสังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆ ต้องไม่ประมาทการ์ดต้องไม่ตก รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้กำลังใจกำลังพลชุดคุ้มครองตำบล โดยให้มีความรอบคอบ กล้าหาญ ในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งภารกิจด้านการข่าว ยุทธการ และกิจการพลเรือน โดยยึดหลักการข้าราชการกรมการปกครองต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ราษฏร หากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ ต้องเข้าถึงพื้นที่ก่อน ถอนตัวทีหลัง