อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฝ่ายปกครองอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ย้ำ!! สร้างภาคีเครือข่ายให้เป็นเนื้อเดียวกัน “ ท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการ” เพื่อช่วยกันดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

18 กันยายน 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะ ให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมการปกครอง ได้เน้นย้ำข้อราชการสำคัญ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของประชาชน และโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

โดย สำนักทะเบียนอำเภอ ต้องมี Service mind เป็นหน่วยงานราชการมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเน้นย้ำมิให้ข้าราชการฝ่ายปกครองประพฤติมิชอบ ห้ามเกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ ขอให้เชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม คอยสอดส่อง หมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ หากเกิดความผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว

ที่สำคัญ การทำงานในระดับพื้นที่ระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ ต้องประสานงานและผนึกกำลังเป็นภาคีเดียวกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหา บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ยังได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวถึงความประทับใจ ที่ได้กลับมาลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น “อำเภอแห่งแรกบนเส้นทางชีวิตนักปกครองที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นปลัดอำเภอ” และขอเป็นกำลังใจให้ฝ่ายปกครองทุกท่านทำงานด้วยความสนุก มีความสุข และก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการ พร้อมอวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีกำลังใจที่แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป