มท. ประชุมผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัดทั่วประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง เน้นย้ำ มหาดไทยต้อง “3ท = ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”

18 กันยายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคาร Convention Center โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เข้าร่วมประชุม

ประธานในพิธีกล่าวว่านโยบายการขับเคลื่อนงานของ มท.1 ต้องเป็น 3 ท “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” เนื่องจาก โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วต้องดำเนินการตาม 3 ท. ดังนี้

ทันโลก คือ มุ่งเน้นเรื่องของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ทันสมัย คือ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ Digital wallet

ทันท่วงที คือ การตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงที ต้องคาดการณ์ความต้องการ/สิ่งที่จะเกิดในอนาคตให้ได้

ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยฝากข้อสั่งการและประเด็นสำคัญมายังผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. การธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะต้องมีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ และกิจกรรมอื่น ๆ ไปขับเคลื่อนในจังหวัด และส่งเสริมกิจกรรมที่จะธำรงไว้ซึ่ง 3 สถาบันหลัก

2 . การดูแลความสงบ เรียบร้อย และความมั่นคงภายใน โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และควรมีการนำข้อมูลฐานความผิดอาชญากรรม 12 ฐาน ของตำรวจมาบูรณาการด้วย

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้บูรณาการฐานข้อมูลจาก TPMAP และ ThaiQM และประเด็นสำคัญที่ได้จากนโยบายรัฐบาลคือ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส

4. การดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพราะจะสามารถลดปริมาณการเกิดขยะเกือบร้อยละ 67 และ ปมท. เน้นย้ำในเรื่องคาร์บอนเครดิตเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องสร้างให้เกิดการขายคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นจริง

5. การถ่ายโอน รพ.สต. จุดเน้นให้ ผวจ. ดูแล คือ การดูแลส่งต่อผู้ป่วย การบริการ การถ่ายโอนสวัสดิการของผู้โอนไปท้องถิ่น และดูสวัสดิการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับ รวมถึงอนาคตต้องพัฒนา รพ.สต. ให้เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างพื้นที่กับ อบจ.

6. การจัดการภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง คุณภาพอากาศ จุดเน้นคือการป้องกัน และเตรียมความพร้อมในพื้นที่

7. การเตรียมการรับมือสถานการณ์เอลนีโญ

8. การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ตามดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีประสงค์ให้เกิด 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถขับเคลื่อนร่วมกับหมู่บ้านศีล 5 ที่มีเนื้อหาในการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนร่วมอยู่ด้วย

9. การติดตาม และรายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นข้อสั่งการของ มท.1 และ ปมท.

จากนั้น เวลา 13.00 น. ได้ร่วมหารือประเด็นการยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็นและเป็นข้อจำกัดของประชาชนในบริบทของกระทรวงมหาดไทยโดย นายมานะ สิมมา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

#มหาดไทยประชุมขับเคลื่อนนโยบาย

#3ท #ทันโลกทันสมัยทันท่วงที

#ผู้ว่าราชการจังหวัด #ปลัดจังหวัด #ทั่วประเทศ

#กรมการปกครอง