กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สัญจร ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อน “Carbon Neutral Event“ พร้อมมอบนโยบายผู้ว่าฯ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการภาคใต้ 14 จังหวัด

19 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้จัดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Carbon Neutral Event) ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

ทั้งนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทย ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย กลุ่มภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดและภาค และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งในจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ฯ

ต่อมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบนโยบายพร้อมบรรยายการขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการกลางและกิจกรรมของสมาคมฯ ในเรื่องโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" โครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" และโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้

และต่อมา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวในนามของผู้เข้าร่วมการประชุมขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอขอบพระคุณท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยที่กรุณาขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยเฉพาะการประชุมในครั้งนี้เป็นดำริของท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในการกำหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือที่เรียกว่า "Carbon Neutral Event" โดยถือเป็นครั้งแรกของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างทางการปกครองขนาดเล็กและสำคัญที่สุด คือ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนนโยบายให้ก่อเกิดเป็นรูปธรรมที่อาศัยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาจิตอาสา จิตสาธารณะ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สู่การพัฒนาจากระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอถึงระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะผู้นำที่กำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน “Change For Good” สร้างสิ่งที่ดีเพื่อสังคมไทย

#กระทรวงมหาดไทย

#กรมการปกครอง

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood