รองอธิบดีกรมการปกครองตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

23 พฤษภาคม 2567

รองอธิบดีกรมการปกครองตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2567 ณ พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม

นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง/รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของกรมการปกครอง (ด้านความมั่นคง) ดังนี้

1) ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกรมการปกครองในพื้นที่ หากได้รับงบประมาณในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยที่เสพยาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งสถานฟื้นฟูฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม พร้อมนี้ได้รับทราบข้อมูลปัญหา/อุปสรรค และความต้องการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกรมการปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยม "บ้านพักใจ" ซึ่งเป็นค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจ เป็นการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนมที่ 3 (อำเภอเมืองนครพนม) บูรณาการร่วมกับตำรวจ สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดที่มีความประสงค์เข้ารับการบำบัดฯ แบบสมัครใจ หรือผู้ปกครองร้องขอ โดยไม่ใช้งบประมาณจากส่วนราชการ ซึ่งกิจกรรมภายในค่ายฯ มีการฝึกอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ และมีฐานเรียนรู้การนำทฤษฎีโคกหนองนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

2) ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬที่ 1, จังหวัดนครพนมที่ 1 และที่ 3 โดยได้พบปะพูดคุย รับทราบปัญหา/อุปสรรค และความต้องการในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส. ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามขอบเขตภารกิจของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมนี้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ป้องกันจังหวัด/อำเภอ ปลัดอำเภอ ตลอดจนสมาชิก อส. ให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย และข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

3) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมรับทราบปัญหา/อุปสรรค และความต้องการที่จะให้กรมการปกครองพิจารณาให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมได้นำเครื่องแบบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มอบให้แก่ราษฎรอาสาที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ในพื้นที่ ได้สวมใส่ แสดงถึงต้นสังกัดในการออกปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ได้อย่างภาคภูมิใจ

พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักทะเบียนอำเภอ และติดตามการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด โดยได้พบปะพูดคุยกับนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ณ อำเภอที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ, ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม, อำเภอพังโคน, อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

#กรมการปกครอง

#สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

#สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

#สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

#ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

#อส. #ชรบ.

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข