จังหวัดสงขลา วันที่ 5 พ.ค. 2560

13 มิถุนายน 2560

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอหาดใหญ่ ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน, ปราชญ์ขาวบ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ดังนี้
เวลา 09:00-09:30 น.
-เยี่ยมเยียนครัวเรือนตามโครงการแก้จนคนเมืองในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 2 ครัวเรือน
เวลา 09:30 -11:30 น. 
-เปิดถนนงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชายคลองสามัคคี หมู่ที่ 3 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการสงขลาปันสุข ปี 59 ต.บ้านพรุ จำนวน 1 ครัวเรือน
-เยี่ยมกลุ่มจักสานเชือกมัดฟางบ้านพรุ
เวลา 11:30-12:30 น. 
-ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งปรือ 
ม.7 ต.พะตง
-เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการสงขลาปันสุข ปี 59 ต.พะตง จำนวน 1 ครัวเรือน
เวลา 13:45-15:00 น. เยี่ยมแปงเกษตรสุขภาพ "การปลูกเสาวรส" บ้านหูแร่ ม.3 ต.ทุ่งตำเสา
เวลา 15:00-17:30 น. 
-ตรวจเยี่ยมโครงการที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัด ปี 59 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านวังพา ม.9 ต.ทุ่งตำเสา
-ประชุมราษฎรบ้านวังพา ม.9 หมู่บ้านที่ลำบาก ห่างไกลและทุรกันดารที่สุด
-เยี่ยมสถาบันการเงินบ้านวังพา