กรมการปกครองร่วม 5 หน่วยงาน ลงนามบันทึกการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

4 กันยายน 2560

กรมการปกครองร่วม 5 หน่วยงาน ลงนามบันทึกการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลงนามบันทึกการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Economy) เป็นการประสานความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านบุคลากรภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะสามารถเชื่อมโยงเพื่อให้ข้อมูลบุคลากรภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริหารจัดการข้อมูล ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน ด้านเครื่องราชอิสริยภรณ์ ด้านสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และข้อมูลตามทะเบียนราษฎร โดยทั้งห้าฝ่ายตกลงร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง

เอกสารเผยแพร่ 30/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560