กรมการปกครอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิและการเรี่ยไร

6 กันยายน 2560

วันที่ 4 กันยายน 2560 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ และการเรี่ยไร ประจำปี 2560 กำหนดการสัมมนาระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 มีเข้ารับการสัมมนาจำนวน 68 คน ในส่วนภูมิภาคได้เจ้าพนักงานปกครองที่ทำการปกครองจังหวัด จำนวน 66 จังหวัด ๆ ละ 1 คน ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน โดยมี นายพิรยะ ฉันทดิลก ผู้อำนวยการสอบสวนและนิติการ กล่าวรายงาน

การจัดสัมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิ การเรี่ยไร ได้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติการอนุญาต โดยใช้ระบบ e-DOPA License และ ความเข้าใจในงานสมาคมมูลนิธิการเรี่ยไร พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิ และการเรี่ยไร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

ที่มา กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง เอกสารเผยแพร่ 31/2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560