กรมการปกครอง จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อย

8 ธันวาคม 2560

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นเจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน และเจ้าพนักงานปกครอง ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 โดยมี นายมานะ สิมมา ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา กล่าวรายงาน

ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ยังคงเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ซึ่งการที่กรมการปกครองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ พนักงานฝ่ายปกครองจึงต้องปฏิบัติและ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ยาเสพติด หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

ซึ่งที่ผ่านมา “ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง” ได้ออกปฏิบัติการ และ เป็นส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมทั้งสื่อมวลชนและภาคประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในระดับท้องที่ให้พนักงานฝ่ายปกครองสามารถบังคับใช้กฎหมาย สืบสวน จับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิด รวมถึงการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงควรจัดตั้ง “ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยฝ่ายปกครองประจำจังหวัด”

ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ ได้เน้นย้ำขอให้ผู้เข้ารับการอบรม ตั้งใจและทุ่มเทในการฝึกปฏิบัติเพื่อนำองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติไปดำเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยฝ่ายปกครองประจำจังหวัดให้สำเร็จให้ได้ต่อไป

ที่มา ส่วนการสวบสวนคดีอาญา