1 ธันวาคม “วันดำรงราชานุภาพ” : น้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

8 ธันวาคม 2560

1 ธันวาคม “วันดำรงราชานุภาพ” : น้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ด้วยในวันที่ 1 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดำรงราชานุภาพ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ พระอนุสาวรีย์กรมพระยาดำรงราชนุภาพ กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

จากนั้นเวลา 08.00 น. ประกอบพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตลอดจนผู้มีพระคุณและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการปฏิรูปการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางรากฐานการปกครองแบบเทศาภิบาลและสุขาภิบาล อันเป็นรากเหง้าของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ งานตำรวจภูบาลและภูธร ทางกำหนดความหมายของงานมหาดไทยให้ชัดเจนว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า “กรมดำรงมอบดวงใจให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยคือผู้ดูแลประเทศชาติ ชาวไทย ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข”

ที่มา กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง 61/2560 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2560