พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 6

22 ธันวาคม 2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2560  เวลา 13.00 น. นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ.2561 รุ่นที่ 6 โดยมี นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กล่าวรายงาน ณ โรงแรม

การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ.2561 นั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้พื้นฐานทางด้าน IT และด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ ใน 76 จังหวัด 878 อำเภอ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ 6 นั้น อบรมตั้งแต่วันที่  13- 15 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน