อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี วันที่ 12 มี.ค. 2561

20 มีนาคม 2561

วันจันทร์  ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. นายกองตรีวิภาค  ภู่เพชร ผบ.ร้อย กองร้อย อส.อ.กะพ้อ ที่ ๑๒ พร้อมด้วย นางสุนิสา  เจะดือราแม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายธัชนรินทร์  คงชาตรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายหมวดตรีธิติสรรค์  พิมลศรี ปลัดอำเภองานป้องกัน สมาชิก อส.อ.กะพ้อ และอส.ชคต.อ.กะพ้อ ร่วมประชุมประจำเดือนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอกะพ้อ ครั้ง ที่ ๓/๒๕๖๑ พร้อมทดสอบร่างกายของสมาชิก อส.อ.กะพ้อ และฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี