พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 75 และ รุ่นที่ 76

25 เมษายน 2561

วันนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยการปกครอง เวลา 10.00 น. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ การศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 75 และรุ่นที่ 76 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน

ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และข้าราชการจากต่างสังกัด อบรมตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 21 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 22 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งด้านวิชาการ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาทัศนคติและแนวคิดให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล การใช้กลยุทธ์และวิทยาการบริหารสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นกรณีตัวอย่าง การศึกษาวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 5 หมวดสำคัญ ได้แก่ การเป็นนายอำเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาล, การเป็นนายอำเภอในฐานะผู้บริหารพื้นที่, การเป็นนายอำเภอในฐานะผู้ปกครองท้องที่, การเป็นนายอำเภอที่มีสมรรถนะสูง และการศึกษาดูงาน

ทั้งนี้ วิทยาลัยการปกครองได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวกรมการปกครอง ที่ 34/2561 วันที่ 23 เมษายน 2561