พิธีเปิดหลักสูตรสืบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 47 และหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่น 232

25 เมษายน 2561

วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยการปกครอง เวลา 13.30 น. นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 47 และหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 232

กรมการปกครองจัดอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 47 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 63 คน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 15 มิถุนายน 2561 โดยหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้เสริมสร้างความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดทางอาญาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานกระบวนการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดได้รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ตลอดจนการได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง

สำหรับหลักสูตรปลัดอำเภอ มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 60 คน ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 1 มิถุนายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอให้มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีสมรรถนะที่เหมาะสม วิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นำ ตลอดจนการมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นที่ศรัทธายอมรับของประชาชน

ทั้งนี้ วิทยาลัยการปกครอง ได้เรียนเชิญคณะวิทยาการจากสำนักและกองต่างๆ ของกรมการปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงาน กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและคุณลักษณะเฉพาะวิถีธัญบุรี เพื่อเพิ่มความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมในทุกด้าน พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง 35/2561 วันที่ 23 เมษายน 2561