กรมการปกครอง ฝึกเข้มพัฒนาศักยภาพ อส. ปราบปรามยาเสพติด

2 เมษายน 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ค่ายเพชรโยธิน) จ.เพชรบุรี เวลา 8.30 น. นายกองเอกศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนด้านการปราบปรามยาเสพติด รุ่นที่ 4 โดยมี สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 145 นาย จาก 11 จังหวัดภาคกลาง และ ร้อย.ปพ.1 บก.อส. และร้อย.ปพ.3 บก.อส. เข้ารับการฝึก ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 โดยมีนายกองตรีนที ศรีสอาด ผบ.ร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 บก.อส. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนด้านการปราบปรามยาเสพติด เป็นการฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ในพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความชำนาญในภารกิจ เกิดความปลอดภัยแก่ตัวผู้ปฏิบัติงาน และสามารถปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้

รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้โอวาทแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการฝึกอบรม ให้ตั้งใจฝึกฝน พัฒนาตัวเอง เพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วย

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง ที่ 33/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562