อธิบดีกรมการปกครอง ประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78

25 เมษายน 2562

วันที่ 22 เมษายน 2562​ ​เวลา​ 09.30 น.​ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78 จำนวนทั้งสิ้น 190 คน โดยแบ่งเป็น นักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 77 จำนวน 95 คน และนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 78 จำนวน 95 คน โดยมี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง​ กล่าวรายงาน

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า “นายอำเภอ” เป็นตำแหน่งสำคัญของราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นผู้บริหารสูงสุดของอำเภอ และเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่จะนำนโยบายของรัฐบาลไปปฎิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม งานในหน้าที่ของนายอำเภอมีขอบเขตที่กว้างขวาง ครอบคลุมงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ดูแล และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในทุกๆด้าน

“นายอำเภอ” เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนายอำเภอจำเป็นต้องรู้จักคน รู้จักพื้นที่ รู้ปัญหา เป็นผู้นำข้าราชการ รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยควบคู่กับการให้บริการที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ดังนั้น “นายอำเภอ” นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านระเบียบกฎหมายและงานในหน้าที่แล้ว ยังต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์รอบรู้เริ่ม เป็นนักวางแผนและประสานงานที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถเป็นผู้นำแห่งการบูรณาการงานอำเภอและเป็นแบบอย่างของข้าราชการทั่วไป จึงจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานเป็นที่รักใคร่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนมุ่งปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวแสดงความยินดีขอให้นักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอทุกท่าน ตั้งใจศึกษาค้นคว้ารับการศึกษาอบรมฝึกฝนพัฒนาตนเองในวิทยาการทุกด้าน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มพูนสมรรถนะ ทั้งในความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมจิตใจอารมณ์และร่างกายให้สมบูรณ์เพียบพร้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ โดยขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบและคำสั่งของวิทยาลัยการปกครองโดยเคร่งครัด และนำความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคง

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง ที่ 46/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562